పొడి చర్మం: వార్తలు

Honey: పొడి చర్మాన్ని తేమగా ఉంచడంతోపాటు తేనె అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది 

తేనె చర్మం, సహజ తేమ స్థాయిలను నిర్వహించడానికి సహాయపడే ఒక పదార్థం.