మత్స్య జయంతి: వార్తలు

Matsya Avatar: చైత్రమాసంలో మత్స్యావతార పూజ చేస్తే.. ఏమవుతుందో తెలుసా? 

హిందూ మతంలో విష్ణువును ప్రధాన దేవతగా భావిస్తారు. ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి విష్ణువు పదే పదే భూమిపై అవతరించాడు.