ఘనా: వార్తలు

Anti LGBTQ Bill : LGBTQ వ్యతిరేక బిల్లును ఆమోదించిన ఘనా పార్లమెంట్ 

ఘనా పార్లమెంట్ LGBTQ హక్కులను తీవ్రంగా నియంత్రించే వివాదాస్పద బిల్లును ఆమోదించింది.