అంతర్జాతీయ బాలికా దినోత్సవం: వార్తలు

అంతర్జాతీయ బాలికల దినోత్సవం: చరిత్ర, తెలుసుకోవాల్సిన విషయాల, కొటేషన్లు 

ప్రతీ ఏడాది అక్టోబర్ 11వ తేదీన అంతర్జాతీయ బాలికల దినోత్సవం జరుపుకుంటారు.