పుచ్చకాయ: వార్తలు

24 Apr 2024

ఖర్బుజా

Watermelon vs Muskmelon: పుచ్చకాయ లేదా ఖర్బుజా, వేసవిలో ఆరోగ్యానికి ఏది ఎక్కువ మేలు చేస్తుంది? 

పుచ్చకాయ, ఖర్బుజా రెండూ వేసవిలో చాలా ఇష్టపడే పండ్లు. అయితే ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఆరోగ్యానికి ఏది మంచిదో అనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది, దాని గురించి తెలుసుకుందాం.