వరల్డ్ ఆల్జీమర్స్ డే: వార్తలు

వరల్డ్ ఆల్జీమర్స్ డే 2023: ఈ మతిమరుపు వ్యాధి గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు 

ఆల్జీమర్స్ అనేది 65 సంవత్సరాలు పైబడిన వృద్ధులలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.