ప్రపంచ దయాగుణం దినోత్సవం: వార్తలు

World Kindness Day: ప్రపంచ దయాగుణం దినోత్సవం.. చరిత్ర, ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకుందాం

ప్రతి ఏటా నవంబర్ 13న ప్రపంచ దయాగుణ దినోత్సవంను జరుపకుంటారు.