వరల్డ్ రేబిస్ డే: వార్తలు

వరల్డ్ రేబిస్ డే 2023: చరిత్ర, థీమ్, తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు 

ప్రతీ ఏడాది సెప్టెంబర్ 28వ తేదీన వరల్డ్ రేబిస్ డే ని జరుపుకుంటారు.