ఆవలింత: వార్తలు

STOP YAWNING : ఆవలింతలు ఎందుకు వస్తుంటాయి, వాటిని ఎలా ఆపగలుగుతాం

మనిషికి నిద్ర సరిగ్గా లేనప్పుడు ఏర్పడే ఓ సంకేతం ఆవలింత. రోజుకు 8 గంటల పాటు సరిపడ నిద్రపోయినా, ఉదయం లేవగానే ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పటికీ రోజంతా అలసటగా అనిపిస్తోందా. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆవలింతలు రావడం వల్ల ఇబ్బంది అవుతుందా ?