నౌరు: వార్తలు

లక్ష మంది లోపే జనాభా ఉన్న ఈ దేశాల గురించి తెలుసా?

ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశంగా భారతదేశం అవతరించింది.