వరల్డ్ రైనో డే: వార్తలు

వరల్డ్ రైనో డే: ఖడ్గమృగాలు వాటి మూత్రం, పేడ ద్వారా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయని తెలుసా? 

భూమి మీద ఖడ్గమృగాలను అంతరించిపోకుండా చూడడానికి ఈరోజును జరుపుతున్నారు.