నార్మన్ బోర్లాగ్ అవార్డు-2023: వార్తలు

భారతీయ శాస్త్రవేత్త స్వాతికి ప్రతిష్టాత్మకమైన నార్మన్ బోర్లాగ్ అవార్డు

భారతీయ శాస్త్రవేత్త డాక్టర్‌ స్వాతి నాయక్‌కు ప్రతిష్టాత్మకమైన నార్మన్ బోర్లాగ్ అవార్డు-2023 వరించింది.