రగ్బీ: వార్తలు

13 Feb 2023

ప్రపంచం

కాన్సాస్ సిటీ చీఫ్స్ సంచలనం విజయం

కాన్సాస్ సిటీ చీఫ్స్ అద్భుతమైన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. ఫిలిడెల్ఫియా ఈగల్స్ పై ఆదివారం 38-35తో సంచలన విజయం సాధించింది. విజయాన్ని సాధించిన తర్వాత కాన్సాస్ సిటీ చీఫ్స్ సూపర్ బౌల్ 57ను గెలుచుకుంది.