ప్రపంచ జంతువు దినోత్సవం: వార్తలు

04 Oct 2023

ఆహారం

World Animal Welfare Day 2023: ఈ భూమండలం మనుషులదే కాదు జంతువులదీనూ

భూమి మీద మనుషులతో పాటు మరెన్నో జంతుజాలం జీవిస్తున్నాయి. మనుషుల కంటే ముందు నుంచే భూమ్మీద జంతువుల మనుగడ ఉంది.