సర్ సీవీ రామన్: వార్తలు

Sir CV Raman: సర్ సీవీ రామన్ గురించిన ఈ విషయాలు మీకు తెలుసా? 

సర్ సీవీ రామన్(సర్ చంద్రశేఖర్ వెంకట రామన్).. రామన్ ఎఫెక్ట్‌ను కనుగొని 1928లో నోబెల్ బహుమతిని అందుకున్న భారతీయ శాస్త్రవేత్త.