యాంగ్జాయిటీ: వార్తలు

06 Jul 2023

ఒత్తిడి

ప్రశాంతంగా జీవించడానికి పనికొచ్చే కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి 

ఇప్పుడు ప్రశాంతత అనేది దొరకని పదార్థంలా మారిపోయింది. డబ్బులు పెట్టినా ప్రశాంతత దొరకడం లేదు. అనుక్షణం ఒత్తిడిని నెత్తిమీద పెట్టుకుని, కష్టాలతో కాపురం చేసే వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు.