కొత్తిమీర ప్రయోజనాలు: వార్తలు

Coriander: కొత్తిమీరను ఇంట్లో పెంచుకోవడం వల్ల కలిగి లాభాలు ఇవే 

కొత్తిమీరను వంటకాల్లో ఉపయోగించే ఆయుర్వేద మూలికగా చెప్పుకుంటారు.